Galaxie

Galaktická a extragalaktická astronomie prodělává v posledních desetiletích velký rozmach – jednak díky stavbě velkých dalekohledů (a existenci orbitálních observatoří), jednak díky velkému rozvoji výpočetních možností, které dovolily podstatně širší modelování a simulace vývoje galaxií a interakcí galaxií mezi sebou. V dnešním dílu našeho pravidelného průzkumu astronomických oblastí v Síti se podíváme právě na tuto část astronomie.

Už jste se, milí čtenáři, v této pravidelné rubrice setkali s mnoha stránkami, které se věnují jednotlivým oblastem astronomie, v mnoha případech dokonce se stránkami, které se věnují jednomu druhu objektů, jež ve vesmíru známe. Zatím bez výjimky se však jednalo o případy, pro něž "nemusíme chodit daleko" (samozřejmě v astronomických měřítkách), ještě jsme se nepodívali za hranice sluneční soustavy – je tedy čas to napravit.

Nezačneme ničím menším než je naše Galaxie, Mléčná dráha. Přestože je to náš domovský hvězdný ostrov, zdaleka o ní ještě nevíme všechno, ačkoliv ji už poměrně dobře známe. Základní informace o Galaxii lze na internetu najít na mnoha místech, povíme si o těch nejzajímavějších.

Mezi prvními je třeba uvést stránku organizace SEDS (která také hostí vynikající on-line podobu Messierova katalogu) The Milky Way Galaxy. Na ní samozřejmě najdete všechny základní údaje o Mléčné dráze doplněné obrázky, jak vypadá Galaxie "zevnitř" i jak (pravděpodobně) vypadá "zvenčí", tj. z blízkých galaxií. Na stránce jsou k dispozici i odkazy na původní práce, podle nichž se v současnosti usuzuje na strukturu Mléčné dráhy, samozřejmostí jsou informace o jádru a jednotlivých složkách Galaxie a pochopitelně obrázky.

Velmi podobná je i stránka Vzdělávacího centra leicesterské univerzity na adrese The Milky Way – our galaxy, která navíc obsahuje mnohá srovnání Galaxie s ostatními hvězdnými ostrovy, také samozřejmě nechybí pěkné obrázky.

Další význačná stránka, Our Galaxy, je součástí základního astronomického kursu George Mason University. Stránka je velmi obsáhlá a je rozdělena do několika částí: v první části se věnuje historii poznávání Mléčné dráhy od prvopočátků až do současnosti, v druhé části se zabývá vlastnostmi celé Galaxie a v dalších třech částech se zaměřuje na rotaci Galaxie, její spirální strukturu a sférickou složku Galaxie (Galaktické halo a jádro), v poslední jmenované části se též zabývá problémem skryté hmoty v Galaxii. Stránka je doplněna obrázky a tabulkami, je to velmi dobrý učební text, nechybí samozřejmě doporučená literatura, k dispozici je i závěrečný test, v němž můžete vyzkoušet své znalosti.

Další stránky jsou vesměs podobné, nicméně většina z nich stojí za vidění, proto jich ještě několik uvedu: The Milky Way, Our Galaxy, The Online Planetarium Show: The Milky Way Galaxy, The Milky Way, The Milky Way: Exploring Our Galaxy. Zvlášť zmíním jednu pozoruhodnou stránku, Multiwavelength Milky Way, která je původním zdrojem známých obrázků, jak vypadá Mléčná dráha v různých vlnových délkách (ke každému spektrálnímu oboru jsou uvedeny velmi podrobné informace o získaném obrázku). Také uvedu další učební text k přednášce, neboť se nezabývá jen naší Galaxií, ale i stavbou galaxií a jejich interakcemi, kterým se budeme věnovat v následujících odstavcích: Introduction to Stellar, Galactic, & Extragalactic Astronomy, a její pokračování .

Všechny dosud uvedené stránky jsou psány v jazyce anglickém, jehož znalost je naprostou nutností při brouzdání astronomickým internetem. Naštěstí však existuje i velmi dobrá česká stránka o Mléčné dráze (i jiných galaxiích, viz dále) – jedná se o část středoškolského kursu astronomie, který na internetu vytvořil pan Beška. Najdete ji na adrese http://freeweb.starweb.cz/beska1/Kurs/Galaxie/galaxie.htm. Tato stránka není samozřejmě jediná, z dalších např. Základy astronomie.

Mléčná dráha samozřejmě není ani v nejbližším vesmíru osamocená, ba právě naopak, navíc zkoumáním ostatních hvězdných ostrovů se dozvídáme hodně o tom našem. Vynikající stránku The Milky Way and Other Galaxies najdete na adrese http://www.maa.mhn.de/Scholar/galaxies.html, část této stránky je věnována také naší Galaxii, ale její hlavní část se zabývá galaxiemi obecně, zejména pak určováním jejich vzdáleností. Další velmi dobré stránky jsou The Galaxies; tento soubor stránek obsahuje množství obrázků, které jsou doplněny stručnými informacemi. Velmi obsáhlý heslář všeho, co nějak souvisí s galaxiemi (sice bez obrázků, ale zato s ohromujícím množstvím dalších odkazů a referencí), najdete na stránce Galaxies – from Eric Weisstein's Treasure Trove of Astronomy. Zajímavá je také stránka Galaxies and galaxy clusters, která obsahuje mnoho podstránek věnovaných blízkým i vzdáleným galaxiím – každá podstránka se skládá z obrázku některé z galaxií a obšírného komentáře, který informuje o samotném obrázku i o objektu/tech na něm zachyceném/ných.

I těchto stránek je nepřeberné množství, proto dále již bez komentáře: ROG: Galaxies, Galaxies, The Galaxies, Galaxies – (pouze textová stránka bez obrázků)...

Místní skupině galaxií je věnována stránka The Local Group, největší galaxií této skupiny, oblíbenou M31, se zabývá stránka Andromeda, druhou nejbližší galaxií, Malým Magellanovým mračnem, pak stránka The Small Magellanic Cloud. Klasifikací galaxií se zabývá několik stránek, za všechny: Galaxy Classification, Understanding The Hubble Sequence of Galaxies. Na vznik a vývoj galaxií je zaměřena stránka Galaxy formation. Zkoumání galaxií zpravidla úzce souvisí s výzkumem pozoruhodných vesmírných objektů – kvasarů, aktivních galaktických jader (AGN), obřích černých děr. O kvasarech se základní informace dozvíte na stránkách Quasars: The Brightest Objects With the Darkest Hearts, QUASARS, o AGN např. na Active Galactic Nuclei.

Tak jako v první části věnované Mléčné dráze i v tomto případě jsou uvedené stránky v anglickém jazyce. V češtině si můžete o galaxiích obecně přečíst na stránce zmiňovaného astronomického kursu, na adrese http://freeweb.starweb.cz/beska1/Kurs/Galaxie/extragal.htm. Pro frankofonní čtenáře musím uvést vynikající stránku pana Prugniela GALAXIES – Introduction elementaire.

Na závěr zmíním stránku s pěknými obrázky (těchto stránek se dá na internetu najít obrovské množství, tato mne zaujala vynikajícím zpracováním): The Galaxy Catalog – Zsolt Frei, která obsahuje obrázky 31 galaxie pořízené palomarským 1,5metrovým dalekohledem. Mnoho obrázků deep-sky objektů (tedy i galaxií) lze samozřejmě na internetu nalézt na stránkách jak amatérů, tak velkých observatoří – stačí zadat dotaz kterémukoli internetovému vyhledávači.

Pro úplnost uvádím nejobsáhlejší rozcestníky stránek s galaktickou a extragalaktickou tematikou: Extragalactic bookmark, Extra-Galactic Astronomy @ GCA7Sky, GALACTIC LINKS.

Příjemné brouzdání Místní skupinou galaxií i vzdálenějším vesmírem přeje

David Ondřich