Kosmologinternet

Stalo se dobrým zvykem, že články této rubriky respektují tematické zaměření jednotlivých čísel a snaľí se poskytnout čtenářům návod, jak nalézt na Internetu informace, které se k danému tématu vztahují. Ani tentokrát nepsané pravidlo neporušíme anabídneme čtenářům krátkou exkurzi po kosmologických webech a s kosmologií souvisejících stránkách.

Náš malý přehled webů s kosmologickou tématikou začneme v českých luzích a hájích a poté se přesuneme na zahraniční Síť, kde se nachází serverů poskytujících obsáhlé informace mnohem víc. Tento přehled si nečiní žádné nároky na úplnost, tím méně pak na nějaké hodnocení webů – jeho cílem je poskytnout základní informace, s nimiž se může čtenář vydat do bezbřehého oceánu Internetu, aby nalezl další ostrůvky věnované kosmologii.

První mezi rovnými je na českém internetu kosmologická sekce astrofyzikálního webu Aldebaran provozovaného ČVUT. Obsahuje sice jen základní informace o současných názorech na vznik a vývoj vesmíru, ale vybrané základní stavební kameny současné kosmologie jsou vysvětleny podrobněji a názorně – nechybějí ilustrativní obrázky, pro fyzikálně a matematicky vzdělané nechybějí nejdůležitější vzorečky. V sekci odkazů (která je formálně mimo kosmologickou část) najdete i něco málo odkazů na další zdroje, které se věnují kosmologii.

Užitečným zdrojem především novinek z kosmologie je server ScienceWorld.cz – to ostatně neplatí jen o kosmologii, ale do značné míry o všech přírodních vědách, neboť ScienceWorld se mapováním přírodních věd zabývá již dlouho (a dluľno dodat, že to dělá dobře).

Graficky je poměrně zajímavý web M. Hrábka s názvem Geneze vesmíru a naleznete v něm části věnované historii kosmologie, úlohám jednotlivých přírodních věd v kosmologii, ad. Jako velmi užitečné se jeví slovníčky odborných termínů, které se v kosmologii a na webu používají.

Než opustíme české příbřežní vody Internetu, musíme ještě zmínit stránky Kosmologické sekce ČAS. Kromě organizačních informací o samotné sekci na nich najdete přehledovou tabulku aktuálních „rozměrů“ vesmíru   hustoty různých druhů hmoty a energie, stáří vesmíru, Hubblovu konstantu ad. Součástí je i stránka odkazů na kosmologické zdroje (která také obsahuje seznam v češtině dostupných knih o kosmologii, povětšinou popularizačních), kde najdete také odkazy na výsledky z měření sondy WMAP, základní články o kosmologii (ovšem už v angličtině) a odkaz na aktualizovaný přehled parametrů elementárních částic.

Kosmologická sekce také odkazuje na stránku (opět v angličtině), která nese název Ned Wright's Cosmology Tutorial, tedy česky něco jako Kosmologická příručka Neda Wrighta, a která je jednou z mnoha stránek, které se zabývají kosmologií a poskytují základní informace o tom, co to ta kosmologie je. Wrightova stránka se poněkud vymyká z průměru, neboť obsahuje často aktualizovanou část Vesmírné novinky (News of the Universe), v níž se objevují poslední kosmologické objevy, zajímavosti, apod. Wright také spravuje stránku Často kladených dotazů v kosmologii (FAQ in Cosmology), z níž vedou odkazy na nepřeberné množství dalších zdrojů – knih, skript, článků na webu – a to nejen souvisejících s kosmologií, ale také s „přidruľenými“ tématy, jako je obecná teorie relativity, měření vzdáleností ve vesmíru apod. Pro úplnost dodejme, že Wrightovy stránky (resp. hlavní stránka zaměřená na kosmologii) je přeložená i do francouzštiny a italštiny a jako bonbónek uveďme část Cosmology & Art, z níž je převzat obrázek níže.

Wrightovou stránkou jsme začali, ostatními budeme pokračovat. Dobrým přehledovým webem, kde najdete všechno podstatné, je stránka Cambridge Cosmology, která obsahuje velmi bohatě ilustrované stránky věnované několika podstatným oblastem současné kosmologie – teorii velkého třesku, inflaci, reliktnímu záření, velkoškálové struktuře vesmíru. Všechny stránky jsou doplněny značným počtem fotografií, nechybí sem tam vzoreček. Část věnovaná velkoškálové struktuře, konkrétně její sekce věnovaná galaxiím, už ostatně v jednom dílu našeho nepravidelného seriálu o astronomii na Internetu vystupovala – právě v tom, který byl zaměřen na galaxie a galaktickou astronomii. Pohříchu však tyto stránky dlouho nikdo neaktualizoval, takže nejnovější kosmologické dění zde nenajdete.

Podobně jsou na tom i některé další, jinak vynikající stránky, na které se můžete dostat z rozcestníku Doug Scott`s List of Cosmology Pages (česky tedy Douga Scotta seznam stránek o kosmologii), který zdaleka neobsahuje jen odkazy na kosmologické weby – mimo jiné tu najdete odkaz na slavný (ve své době) esej Erika Schulmana Historie vesmíru dvěma sty slovy (nebo ještě méně) (ten najdete na adrese The History of the Universe in 200 Words or Less).

Naopak velmi často aktualizované jsou osobní stránky prof. M. Whita, který se na Kalifornské univerzitě v Berkeley kosmologií (přesněji řečeno pozaďovým zářením a velkoškálovou strukturou) zabývá. Získáte z nich poměrně podrobné informace o tom, co se v současné kosmologii děje, porovnání kosmologických modelů, protichůdných hypotéz, nechybějí grafy, obrázky, ilustrace a hlavně – spousty odkazů, až už na původní práce nebo na různé popularizační články, přednášky apod. Tyto stránky vhodně doplňuje stránka J. Cohna What is Theoretical Cosmology?, která stručně a přehledně shrnuje, čím se současná teoretická kosmologie zabývá a na čem jsou založeny její závěry.

Z dalších zajímavých webů zmíníme ještě kosmologickou část stránek sondy WMAP, která je nazvaná Cosmology: The Study of the Universe – tato stránka obsahuje stručné a jasné vysvětlení toho, co je vlastně cílem experimentu WMAP a proč je měření nestejnoměrnosti reliktního záření pro současnou kosmologii tak důležité.

Poslední perličkou je „oficiální web superstrunové teorie“ a jeho kosmologická část. Není asi velkým překvapením, že tento web se zaměřuje především na roli superstrun v současné kosmologii, ale najdete na něm i spoustu dalších informací – sympatické je na tomto webu mj. rozdělení textů podle předpokládané čtenářovy erudice – můžete si vybrat, zda chcete vysvětlení uchopitelnější, ale méně přesné, nebo precizní (včetně vzorečků), ale rozsáhlejší a náročnější na pochopení.

Dostupných stránek a webů je k dispozici značné množství, stačí, abyste do svého oblíbeného vyhledávače zadali heslo cosmology nebo kosmologie a dostanete tisíce a tisíce odkazů na weby, které s kosmologií souvisejí třeba jen okrajově a v tomto krátkém textu na ně nezbylo místo (např. o souvislostech kosmologie a teologie, vliv různých náboženství apod.). Doufáme, že shledáte naše kosmologické odkazy zajímavé a přejeme vám mnoho úspěchů při pátrání na webu po smyslu života, vesmíru a vůbec...

David Ondřich, Martin Pauer