Pravidla ochrany osobních údajů

Kdo s vašimi údaji pracuje

Správcem osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen GDPR ) je Společnost Astropis, z.s., IČ: 61384577 (dále jen správce ) a jako správce zpracováváme osobní údaje dle níže uvedených podmínek.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Které osobní údaje zpracováváme

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb v rámci objednávky předplatného (papírového či elektronického) časopisu Astropis. Jde o tyto údaje:

 • e-mailová adresa,
 • heslo v zašifrované podobě,
 • jméno a příjmení a/nebo uživatelské jméno,
 • korespondenční adresa,
 • případné další údaje, které nám dodáte z vlastní iniciativy (např. telefonní číslo).

Proč osobní údaje zpracováváme

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi vámi a správcem a oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu. Účelem je vyřízení vaší objednávky.

Kdo má přístup k vašim údajům

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení vašich osobních údajů. K osobním údajům mají přístup pouze pověřené osoby.

Třetími stranami, které mohou mít přístup k vašim osobním údajům v nezbytném rozsahu, jsou osoby, které pro nás zajišťují technický provoz a zabezpečení našich služeb.

Veškerá data jsou uložena na území ČR.

Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů a následně po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu. Můžete kdykoliv využít některého ze svých níže popsaných práv.

Jaká jsou vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Osobní údaje nám poskytujete dobrovolně. Bez jejich poskytnutí však nejsme schopni vám dodávat naše služby.

Podle GDPR máte právo u naší společnosti:

 1. požadovat přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme a máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím uvedeným v GDPR,
 2. požadovat opravu osobních údajů, které o vás zpracováváme, pokud jsou nepřesné,
 3. požadovat výmaz osobních údajů (právo být zapomenut ) v určitých případech,
 4. požadovat omezení zpracování údajů,
 5. získat osobní údaje, které se vás týkají ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a máte právo předat tyto údaje jinému správci,
 6. máte právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech,
 7. právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech,
 8. další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v GDPR po nabytí jeho účinnosti.

Každé z těchto práv můžete uplatnit na níže uvedených kontaktních údajích. Pokud obdržíme vaši žádost, budeme vás informovat o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce.

V případě nepřijetí vaši žádosti jsme povinni vás informovat bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí o důvodech nepřijetí opatření. V určitých případech, kdy bude vaše žádost nepřiměřená nebo nedůvodná (zejména v případech, kdy se žádost nepřiměřeně opakuje), nejsme podle GDPR povinni zcela nebo z části vaší žádosti vyhovět. Jako subjekt údajů máte vždy právo obrátit se přímo na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Pokud obdržíme vaši žádost, ale budeme mít důvodné pochybnosti o vaší totožnosti, můžeme vás požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení Vaší totožnosti.

V případě, kdy se domníváte, že naše společnost zpracovává vaše osobní údaje neoprávněně či jinak porušuje vaše práva, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, či máte právo požádat o soudní ochranu.

Jak nás můžete kontaktovat

V případě jakýchkoliv dotazů, či pokud chcete uplatnit svá zákonná práva, nebo vyslovit nesouhlas s dalším zasíláním našich obchodních sdělení, nás můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu info@astropis.cz. Požadavek je rovněž možné řešit ostatními kontaktními kanály.

Abychom si mohli ověřit vaši identitu, můžeme chtít, abyste nám vhodným způsobem prokázali vaši totožnost. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k vašim osobním údajům.