Astropis s/2023

editorialčlánkyrecezenovinky


[editorial] Editorial

ročník:
2023
číslo:
s
stránka:
5
autor:
Petr Heinzel

Vážení čtenáři, když jsem byl v dubnu 2017 na brněnském sjezdu ČAS zvolen předsedou, stál před námi velký úkol zorganizovat oslavu stoletého výročí vzniku naší společnosti. Česká astronomická společnost byla založena v posluchárně pražské techniky na Karlově náměstí dne 8. prosince 1917, v době, kdy jsme byli stále ještě součástí monarchie a kolem nás zuřila nesmyslná válka. Zdá se to téměř neuvěřitelné, ale úsilím otců zakladatelů se to podařilo.


Zápis členských schůzí ČAS

ročník:
2023
číslo:
s
stránka:
2–3
autor:
David Ondřich

Reprodukce prvních 8 stran knihy zápisů členských schůzí ČAS. Čísla vpravo nahoře označují stránky pamětní knihy.

ČAS a Štefánikova hvězdárna na Petříně

ročník:
2023
číslo:
s
stránka:
6–11
autor:
Jaroslav Pavlousek

Již s prvními úvahami o založení české astronomické společnosti se objevovaly i návrhy na zřízení lidové hvězdárny, tedy instituce s dvojím určením – jako místo, kde by mohli pozorovat amatérští zájemci o astronomii, a jako místo, zabývající se popularizací astronomie. Nepochybně to souviselo také s obrozeneckým hnutím, poněvadž samostatný národ měl mít své národní divadlo, národní muzeum a také lidovou hvězdárnu.

Bohumil Šternberk (1897–1983)

ročník:
2023
číslo:
s
stránka:
12–17
autor:
Zdislav Šíma

Při úvahách o minulosti naší astronomie a zvláště pak o historii České astronomické společnosti nelze vynechat osobu doktora Bohumila Šternberka, dlouholetého předsedy společnosti a jejího významného činovníka. Věnujme mu tento článek, protože se týká jednoho z našich nejdůležitějších astronomů období před druhou světovou válkou a hlavně pak po ní. Dotkneme se nejenom jeho osoby, ale i celého zmíněného období, které rozhodně nebylo snadné. Lidé, kteří v tuto obtížnou dobu žili, svou prací povznesli naší domácí astronomii na skutečně světovou úroveň.

ČAS a její Říše hvězd

ročník:
2023
číslo:
s
stránka:
18–21
autor:
Jaroslav Pavlousek

Po téměř 80 let minulého století měli zájemci o astronomii (nebo jak se tehdy docela výstižně říkalo „milovníci“) jeden úhelný bod – byl to časopis Říše hvězd. Nebyl to samozřejmě vědecký časopis v té podobě, jak tomu rozumíme dnes – i když v některých obdobích obsahoval i články s vysokou úrovní, ale jeho jádrem byly články popularizující poznatky astronomie (a věd příbuzných, jak se uvádělo). Měl ale i charakter informačního věstníku, poněvadž zde byly oznamovány nové objevy a předpovědi různých úkazů na obloze.

S ASTROnomickým časoPISem do říše hvězd

ročník:
2023
číslo:
s
stránka:
22–23
autor:
Vladimír Kopecký Jr.

Časopis Astropis vychází již více než čtvrt století. Za tu dobu prošel jeho vzhled i obsah nejednou proměnou. Sdružení, které časopis vydává, se také podílelo na řadě akcí spojených s popularizací astronomie a příbuzných oborů v České republice. Na následujících řádcích se stručně ohlédneme za historií Astropisu, který je dnes již nerozlučně spjat s Českou astronomickou společností.

Sluneční sekce v historii ČAS

ročník:
2023
číslo:
s
stránka:
24–27
autor:
Eva Marková

Sluneční sekce je v rámci České astronomické společnosti jednou z nejstarších sekcí. Vznikla jako jedna z prvních pod názvem Sekce pro pozorování Slunce v r. 1924, stejně jako další dvě sekce – Sekce pro pozorování létavic a Sekce pozorovatelů měnlivých hvězd. Prvním předsedou Sekce pro pozorování Slunce byl od jejího vzniku dr. Vladimír Guth, který v té době studoval astronomii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Ten v Říši hvězd vyzval zájemce o pozorování Slunce, aby se zapojili do pravidelného sledování sluneční činnosti a to jak různými dalekohledy, tak i pouhým okem.

Odborné sekce ČAS

ročník:
2023
číslo:
s
stránka:
28–32
autor:
Jaroslav Pavlousek

Velmi významnou součástí činnosti ČAS byla od jejího začátku práce odborných sekcí. Již v úvahách o náplni činnosti budoucí ČAS je tato potřeba opakovaně zmiňována a v prvním čísle „Věstníku České astronomické společnosti“ – předchůdci pozdější Říše hvězd a prvním edičním počinu Společnosti – je již přímá výzva k vizuálnímu pozorování meteorů. Je to totiž pozorování, které nevyžaduje ve své základní podobě žádné přístrojové vybavení a potřebné gnómonické mapy oblohy, jakož i návod na pozorování nabízela již záhy mladá astronomická společnost zdarma.

Temné stránky z historie

ročník:
2023
číslo:
s
stránka:
33
autor:
Jaroslav Pavlousek

V rámci komunity astronomů a zájemců o astronomii se v minulosti odehrávaly různé příběhy, některé dokonce i kriminální.

Po hřbitovech za „otci zakladateli“

ročník:
2023
číslo:
s
stránka:
34–35
autor:
Jan Zahajský

Výbor Pražské pobočky České astronomické společnosti (ČAS) již od loňska plánoval v rámci svých aktivit procházku po pražských hřbitovech s cílem vyhledat hroby a uctít památku astronomů a dalších významných vědců z příbuzných oborů. S blížícím se stým výročím založení ČAS jsme nakonec zvolili termín před samotným výročím a vybrali jména, která měla souvislost právě s Astronomickou společností.

Poštovní známka „100 let ČAS“

ročník:
2023
číslo:
s
stránka:
36–37
autor:
Miloš Podařil

Přesně jeden měsíc před stým výročím založení České astronomické společnosti vydala Česká pošta tři čtvrtě milionu kusů příležitostných poštovních známek věnovaných právě tomuto výročí. Kromě této zvláštní poštovní známky s nominální hodnotou 16 Kč vznikla i astronomicky motivovaná obálka prvního dne vydání (tzv. FDC) a také unikátní jihomoravské ruční příležitostné razítko.

Pamětní mince ČNB „100 let ČAS“

ročník:
2023
číslo:
s
stránka:
38–40
autor:
Martin Černický

Výkonný výbor České astronomické společnosti se na podzim roku 2014 začal zabývat přípravou oslav 100. výročí založení. Prvotní přípravy započaly sepisováním nápadů na zasedáních výkonného výboru a vyvrcholily na pracovním setkání složek Společnosti v lednu 2015. Již v rámci diskuzí výkonného výboru se objevil námět na nějakou pamětní medaili nebo plaketu a na setkání složek se diskutovalo o možnosti nechat vyrobit a dát členům pamětní minci (správně „medaili“, neboť mince smí vydávat pouze Česká národní banka).

Česká astrofotografie měsíce

ročník:
2023
číslo:
s
stránka:
41
autor:
Marcel Bělík, Pavol Rapavý, Zdenek Bardon

Soutěž Česká astrofotografie měsíce vznikla na sklonku roku 2005 především na základě snahy Zdenka Bardona a Marcela Bělíka vyburcovat naši astrofotografickou obec k prezentaci svého úsilí. Předcházelo jí vyhlášení dvou ročníků astrofotografické soutěže o krásné věcné ceny, které věnoval sponzor, česká firma ProjectSoft a organizátorsky zajistila Východočeská pobočka ČAS a Hvězdárna v Úpici. Účast ovšem byla nevelká. Uvažovali jsme dokonce i o ukončení celé akce. A právě na podzim 2005 došlo k poslednímu zoufalému pokusu. Vyhlásit soutěž pod patronací ČAS, která by sice nebyla o ceny, ovšem poskytla by účastníkům všech věkových, profesních i odborných kategorií příležitost soupeřit mezi sebou.

Astronomická olympiáda

ročník:
2023
číslo:
s
stránka:
42–43
autor:
Jan Kožuško

Astronomická olympiáda je nejvýznamnější aktivitou České astronomické společnosti ve vyhledávání a podpoře talentované mládeže. Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky je zařazena v nejvyšší skupině soutěží typu A. Olympiáda probíhá ve čtyřech věkových kategoriích – AB, CD, EF a GH. V každé kategorii má tři kola – školní, krajské a ústřední (finále). Na kategorie AB, CD a EF navíc navazují dvě mezinárodní soutěže – Mezinárodní astronomická olympiáda a Mezinárodní olympiáda v astronomii a astrofyzice.

Zdravice k oslavě 100. výročí založení ČAS

ročník:
2023
číslo:
s
stránka:
44–45
autor:
Roger Davies, Jiří Dušek, Ladislav Hric, Marek J. Sarna

Zdravice od Senátu ČR a vědeckých společností.

Mezní hvězdná velikost

ročník:
2023
číslo:
s
stránka:
46–47
autor:
Pavel Suchan

Do roku 1989 bylo téměř vyloučené najít si na trhu vhodný dalekohled a koupit si ho. Výjimku tvořily dalekohledy a optika Zeiss z Německé demokratické republiky a dalekohledy a optika ze Sovětského svazu (obojí vynikající kvality, ale s omezeným výběrem), a také trocha tuzemské výroby, např. dalekohled Proximus 100 Meopty Přerov.

Slavnostní shromáždění ke 100 letům ČAS

ročník:
2023
číslo:
s
stránka:
48–49
autor:
David Ondřich

Snímky ze slavnostního shromáždění ke 100 letům ČAS v Karolinu.

Osvědčení o pojmenování planetky (100308) ČAS

ročník:
2023
číslo:
s
stránka:
50–51
autor:
David Ondřich

Snímky osvědčení o pojmenování planetky (100308) ČAS.